ขายผลผลิต

เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
บาท
เลือก

รูปภาพ

เคล็ดลับ
กรุณาแนบรูปภาพสินค้าให้ครบถ้วน เพื่อโพสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเช่น รูปสินค้า รูปสวน รูปวิธีการเพาะเลี้ง เป็นต้น

แนบเอกสาร

เคล็ดลับ
กรุณาแนบเอกสารที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ และความสบายใจของลูกค้าเช่น บัตรชาชน เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของสวน เป็นต้น

ตำแหน่งที่ตั้ง

สถานะสินค้า

รับชำระเงิน

บริการขนส่ง

Copyright © kasetkrub 2021 All rights reserved.